تقدير از بهره برداران برتر بخش كشاورزي شهرستان خنداب

در روز پنج شنبه مورخ  91/3/25 با حضور امام جمعه محترم و فرماندار و ساير مسئولين در محل كتابخانه عمومي معراج از هجده نفر از بهره برداران برتر بخش كشاورزي شهرستان خنداب تقدير به عمل آمد.