ديدار با امام جمعه شهرستان خنداب

روز سه شنبه مورخ 91/3/23 ديدار مدير و پرسنل جهاد كشاورزي با امام جمعه محترم شهرستان خنداب صورت گرفت و از رهنمودهاي ايشان استفاده شد.