همایش اقتصادمقاومتی بامحوریت ترویج تولیدومصرف کودورمی کمپوست


درمورخه 1/9/92بمناسبت هفته بسیج سازندگی همایش اقتصادمقاومتی بامحوریت ترویج تولیدومصرف کودورمی کمپوست بامشارکت معاونت بسیج سازندگی شهرستان خنداب درحوزه مقاومت دهسد برگزارگردید .